Foodstyling Max Faber
für Mosaik Verlag
Cynthia Barcomi "Cheesecakes, Pies & Tartes"
ISBN: 978-3442393015
Rezeptfotos: Maja Smend